Disclaimer I Go Groningen


Versie 2018.1.

 

Zorgvuldigheid
I Go Groningen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. I Go Groningen, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede technische storingen.

Voorbehoud
I Go Groningen behoudt zich het recht voor om zonder toestemming van de bezoeker prijzen en arrangementen te wijzigen, alsmede wijzigingen aan te brengen in de website indien de situatie daarom vraagt.
Alle arrangement- en productinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. I Go Groningen is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar wordt gelinkt maakt geen deel uit van de door I Go Groningen ter beschikking gestelde informatie voor het boeken van een arrangement of product van I Go Groningen. De informatie op websites van derden waarnaar wordt gelinkt, is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en I Go Groningen.

Elektronische communicatie en bewijs
Voor het misverstaan, verminken, vertragen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de bezoeker en I Go Groningen (dan wel tussen I Go Groningen en door de bezoeker ingeschakelde derden), is I Go Groningen niet aansprakelijk.

Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van I Go Groningen.

Heb je een vraag over onze disclaimer?