Algemene voorwaarden Webwinkel I Go Groningen

Versie 2018.1.

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen het internetbedrijf I Go Groningen enerzijds en haar partner(s) en klant(en) anderzijds. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling/ reservering plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities
I Go Groningen: is een bedrijf van Lets Travel, gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 01104391, handelend onder de naam I Go Groningen. I Go Groningen verkoopt producten/ cadeaus en arrangementen/ uitjes op haar haar website.
Website: de website van I Go Groningen, te raadplegen via igogroningen.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met I Go Groningen en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen I Go Groningen en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Partner: de persoon of het bedrijf die de arrangementen zoals aangeboden door I Go Groningen uitvoert. De partner is met inachtneming van de door hem gehanteerde voorwaarden verantwoordelijk voor de uitvoering van de diensten.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van I Go Groningen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor I Go Groningen slechts bindend, indien en voor zover deze door I Go Groningen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing.

Artikel 2. Prijzen en informatie
2.1. Alle op de Website en in andere van I Go Groningen afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. I Go Groningen kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van I Go Groningen afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
2.4. I Go Groningen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van I Go Groningen en het voldoen aan de daarbij door I Go Groningen gestelde voorwaarden.
3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt I Go Groningen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft I Go Groningen het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
3.4. I Go Groningen kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien I Go Groningen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst Producten
4.1. Zodra de bestelling door I Go Groningen is ontvangen, stuurt I Go Groningen de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
4.2. I Go Groningen is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
4.3. De levertermijn bedraagt in beginsel 5 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van I Go Groningen.
4.4. Indien I Go Groningen de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
4.5. I Go Groningen raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
4.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
4.7. I Go Groningen is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst Arrangementen en Annulering
5.1. Zodra de bestelling/ reserveringsaanvraag door I Go Groningen is ontvangen, bevestigt I Go Groningen het arrangement met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk.
5.2. I Go Groningen is gerechtigd derden of Partners in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3. De reserveringsaanvraag wordt in beginsel binnen 5 werkdagen behandeld. De wijze van bevestiging kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van I Go Groningen.
5.4. Indien I Go Groningen het arrangement zoals aangevraagd niet kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe arrangementsdatum of andere invulling van het arrangement of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.5. I Go Groningen raadt Klant aan de reserveringsbevestiging te inspecteren en de daarbij gebleken onjuistheden of onduidelijkheden bij voorkeur per e-mail te melden. Dit dient binnen bekwame tijd en ruim voor de arrangementsdatum te geschieden.
5.6. Het deelnemen aan de arrangementen is op eigen risico.
5.7. I Go Groningen is gerechtigd een soortgelijk arrangement van soortgelijke kwaliteit te organiseren zoals het bestelde arrangement, indien het gereserveerde/ bestelde niet meer beschikbaar of te organiseren is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.8. Bij annulering van 30, 21, 14, 7 dagen voor aanvang- of arrangementsdatum een betaling van respectievelijk 10, 50, 75, 100% van de som. Om dit risico af te kopen is het afsluiten van een annuleringsverzekering noodzakelijk. Bij vroegtijdig vertrek / einde vindt geen restitutie plaats van de betaalde som.
5.9. Het minimale aantal personen voor het arrangement wordt in de reserveringsbevestiging aangegeven. Wijzigingen in de reservering dienen per e-mail door Klant aan I Go Groningen doorgegeven te worden. Indien er binnen 5 werkdagen voor arrangementsdatum een wijziging doorgegeven moet worden, dan dient ook telefonisch contact opgenomen te worden met I Go Groningen.
5.10 Er kan door wat voor oorzaak dan ook worden afgeweken van het vooraf overeengekomen programma. Indien dit redelijkerwijs mogelijk is, vindt ruggespraak plaats met de Klant. Afwijken van het overeengekomen programma kan in overeenstemming met I Go Groningen. Indien de Klant zich niet houdt aan afgesproken tijden vervallen alle rechten op restitutie.
5.11. Indien door overmacht, een omstandigheid die wij niet in de hand hebben (o.a. weer, faillissement van derde, beurscrisis, staking, vertraging door file, grensformaliteiten, ziekte chauffeur en/ of gids, ongeval), een arrangement geen doorgang kan hebben, vindt geen restitutie van betaalde gelden plaats.
5.12. De prijzen en programmaonderdelen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
5.13. Rekening moet gehouden worden met het feit dat niet tijdens elke periode arrangementen kunnen worden geboekt, bijvoorbeeld tijdens feest of rouwdagen.

Artikel 6. Herroepingsrecht – producten
6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met I Go Groningen binnen 30 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
6.4. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkost goedkoopste standaardlevering, hoeft I Go Groningen de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij I Go Groningen aanbiedt het product zelf af te halen, mag I Go Groningen wachten met terugbetalen tot I Go Groningen het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
6.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
6.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
6.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan I Go Groningen, of op andere ondubbelzinnige wijze aan I Go Groningen kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. I Go Groningen bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar Zonland 93 9734 BN Groningen.

6.9. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de pagina 3 van 6 goedkoopste standaardlevering, hoeft I Go Groningen de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij I Go Groningen aanbiedt het product zelf af te halen, mag I Go Groningen wachten met terugbetalen tot I Go Groningen het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
6.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 7. Betaling
7.1. Klant dient betalingen aan I Go Groningen volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. I Go Groningen is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

7.2. Zonder betaling van de totale verschuldigde som kan de Klant geen rechten laten gelden.
7.3. Voor de betaling van commissies en promotiebedragen verstuurd I Go Groningen een factuur aan haar partners. Zonder betaling van de totale verschuldigde som kan de partner geen rechten laten gelden.
7.4 Bij niet tijdige betaling is de Partner of Klant in verzuim. De verzuimende partij wordt daarop door I Go Groningen schriftelijk gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien ook dan betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. I Go Groningen heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden verrekend.
7.5. De Partner of Klant die niet tijdig aan een geldelijke verplichting aan I Go Groningen heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 2% over iedere maand of gedeelte van de maand van de vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van 50,00 Euro, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 8. Garantie en conformiteit – producten
8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door I Go Groningen een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
8.2. I Go Groningen staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat I Go Groningen er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt I Go Groningen daarvan in kennis te stellen. 8.4. Indien I Go Groningen de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 9. Garantie bij zakelijke aankopen – producten
9.1. I Go Groningen staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat I Go Groningen er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
9.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt I Go Groningen daarvan in kennis te stellen.
9.3. Indien I Go Groningen de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
– arrangementen
10.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
10.2. In geval van overmacht kan de partner of klant nimmer op de verplichtingen van I Go Groningen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien I Go Groningen wordt verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen door oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, juridische procedures, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen.
10.3. I Go Groningen is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant die is veroorzaakt door de partner of derden. De klant vrijwaart I Go Groningen voor en tegen alle aanspraken van partners en derden terzake van schade die partners en derden lijden als gevolg van het gebruik van de producten en/of diensten door de klant.
10.4. Indien I Go Groningen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.5. Indien I Go Groningen aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van I Go Groningen te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van I Go Groningen voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal €500,-.
10.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van I Go Groningen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan I Go Groningen toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover partner aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.7. I Go Groningen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.8. I Go Groningen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade, kwetsing of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het arrangement.
10.9. De uitvoerder van het arrangement of Partner is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken voor zover zulks door hem wordt beïnvloed.
10.10. Eventueel foutieve vermelding van prijzen en/of beschrijvingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van Lets Travel en maken desbetreffende aanbiedingen ongeldig.

Artikel 11. Klachtenprocedure
11.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit), een arrangement en/of over andere aspecten van de dienstverlening van I Go Groningen, dan kan hij bij I Go Groningen per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan deze Algemene Voorwaarden.
11.2. I Go Groningen geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal I Go Groningen binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
11.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 12. Overeenkomst met partner(s)
12.1. De partner verleent bij het aangaan van de samenwerking het recht aan I Go Groningen, die verklaart dit recht van de partner te aanvaarden, om de producten/ diensten van de partner aan te bieden op de Website, waar de bezoekers vervolgens tot reservering/ bestelling kunnen overgaan.
12.2. De overeenkomst met de partner wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij anders overeengekomen. Ieder der partijen is tot opzegging bevoegd. De opzegging dient per brief of per e-mail te geschieden. De termijn van opzegging bedraagt een kalender maand.
12.3. Er worden, tenzij anders overeengekomen, geen kosten berekend aan de partner voor de service van I Go Groningen of voor het onderhouden en ontwikkelen van de service.
12.4. De partner kan I Go Groningen voorzien van digitale beeldmateriaal, teksten etc. welke I Go Groningen kan gebruiken voor de vermeldingen. De partner kan de informatie doorgeven via e-mail, per post of telefonisch. De partner behoudt het recht voor een keuze te maken welk materiaal Lets Travel op haar site mag gebruiken. Voor alle afbeeldingen, tekeningen, foto’s, teksten en dergelijke, die I Go Groningen van de partner gebruikt voor de vermeldingen neemt de partner de volle garantie op zich.
12.5. Partner en I Go Groningen stellen in een gezamenlijke overeenkomst de te hanteren prijzen en de samenwerkingsvoorwaarden vast.
12.6. Het contactformulier bij de arrangementen en producten worden rechtstreeks naar het e-mail adres van I Go Groningen gestuurd. I Go Groningen zal het contact verzorgen met de klant.
12.7. De Partner maakt haar (betalings-, leverings en/of algemene-) voorwaarden kenbaar aan I Go Groningen, of indien van toepassing, aan de Klant.
3.9. I Go Groningen draagt er zorg voor, dat elk optreden door haar of namens haar in welk verband ook, voldoet aan de eisen van representativiteit. I Go Groningen zal zich onthouden van handelingen en/of gedragingen tengevolge waarvan de goede naam van de partner in diskrediet kan komen en visa versa.

Artikel 13: Verzekeren- Arrangementen
13.1. De Klant is zelf verantwoordelijk een annulerings- ,reis- en ongevallenverzekering af te sluiten.
13.2. De Partner of uitvoerende organisatie is zelf verantwoordelijk een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Artikel 14. Persoonsgegevens
14.1. I Go Groningen verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: https://www.igogroningen.nl/privacyverklaring/

Artikel 15. Slotbepalingen
15.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar I Go Groningen gevestigd is.
15.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
15.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust per e-mail contact met ons op.

I Go Groningen
Zonland 93
9734BN Groningen
Telefoon: 050 7503491
E-mail: locals@igogroningen.nl
KvK-nummer:  01104391
Rekeningnummer: NL78 INGB 0004805451
KVK: 01104391
BTW: NL1058.18.665.B01
BIC: INGBNL2A

Bovenkant formulier

 

Heb je een vraag over onze algemene voorwaarden?